Předpisy

Obchodní podmínky internetového obchodu

§ 1

Předběžná ustanovení

 1. Online obchod NB Minerals, dostupný na nbminerals.com, provádí Marcin Łubianka, který podniká pod názvem GRAFMIND Marcin Łubianka, zapsaný v Centrálním registru ekonomických činností a informací (CEIDG) vedeném ministrem odpovědným za vnitřní trh. ekonomika, NIP 9372481957, REGON 243274261

 2. Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím Obchod a stanoví pravidla pro používání Internetového obchodu a zásady a postup při uzavírání smluv o prodeji na dálku se zákazníkem prostřednictvím Obchodu.

§ 2

Definice

 1. Spotřebitel – fyzická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu v rámci obchodu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její ekonomickou nebo profesní činností.

 2. Prodejce – fyzická osoba podnikající pod jménem GRAFMIND Marcin Łubianka, zapsaná v Centrálním registru podnikatelských aktivit a informací (CEIDG) vedeném ministrem příslušným pro obchodní záležitosti. Ekonomika, NIP 9372481957, REGON
  243274261
 1. Zákazník – jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím obchodu.

 2. Podnikatel – fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, podnikající vlastním jménem, která používá Obchod.

 3. Obchod – internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese nbminerals.com.

 4. Smlouva uzavřená na dálku – smlouva uzavřená se zákazníkem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (v rámci obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy včetně.

 5. Obchodní podmínky – tato pravidla a předpisy obchodu.

 6. Objednávka projev vůle zákazníka učiněný prostřednictvím objednávkového formuláře, jehož cílem je přímé uzavření kupní smlouvy na výrobek nebo výrobky s prodávajícím.

 7. Účet – účet zákazníka v Obchodě, ve kterém jsou uloženy údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách, které zákazník v Obchodě zadal.

 8. Registrační formulář – formulář pro vytvoření účtu, který je k dispozici v obchodě.

 9. Objednávkový formulář – interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje Objednateli zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do Košíku a upřesněním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

 10. Košík – prvek softwaru obchodu, ve kterém jsou viditelné produkty vybrané zákazníkem k nákupu a možnost určit a upravit údaje o objednávce, zejména množství produktů.

 11. Produkt – movitá věc/služba dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

 12. Kupní smlouva – smlouva o prodeji výrobku uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupní smlouvou se v souladu s vlastnostmi výrobku rozumí také smlouva o poskytování služeb a smlouva o dílo.

§ 3

Kontakt s obchodem

 1. Adresa prodávajícího: HLAVNÍ OBCHOD (ul. Średnia 63, 43-384 Jaworze – sídlo společnosti Formaks)

 2. E-mailová adresa prodávajícího: info@nbminerals.com

 3. Telefonní číslo prodávajícího: 511 944 465

 4. Číslo bankovního účtu prodávajícího 60 1140 2004 0000 3102 7862 1258

 5. Zákazník může s prodávajícím komunikovat na adresách a telefonních číslech uvedených v tomto odstavci.

 6. Zákazník může s prodávajícím komunikovat telefonicky v době od 8:00 do 15:00 hodin.

§ 4

Technické požadavky

K používání Obchodu, včetně prohlížení sortimentu Obchodu a objednávání Produktů, jsou nezbytné následující údaje:

 1. koncové zařízení s přístupem k internetu a webovým prohlížečem,

 2. aktivní účet elektronické pošty (e-mail),

 3. povoleny soubory cookie,,

§ 5

Obecné informace

 1. Prodávající v maximálním rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za jakékoli poruchy, včetně přerušení provozu Obchodu způsobené vyšší mocí, neoprávněnými zásahy třetích stran nebo nekompatibilitou Obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.

 2. Prohlížení sortimentu v obchodě nevyžaduje vytvoření účtu. Objednávání produktů ze sortimentu obchodu je možné buď po vytvoření účtu v souladu s ustanovením § 6 obchodních podmínek, nebo po poskytnutí nezbytných osobních a adresních údajů, které umožňují vyřízení objednávky bez vytvoření účtu.

 3. Ceny uvedené v obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jedná se o hrubé ceny (včetně DPH).

 4. Konečná (konečná) částka, kterou má Zákazník zaplatit, se skládá z ceny za Produkt a nákladů na dodání (včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné), o nichž je Zákazník informován na stránkách Obchodu při zadávání Objednávky, a to i v okamžiku projevu vůle být vázán Kupní smlouvou.

 5. V případě smlouvy zahrnující předplatné nebo služby na dobu neurčitou je konečnou (definitivní) cenou celková cena zahrnující všechny platby za zúčtovací období.

 6. Pokud povaha předmětu Smlouvy přiměřeně neumožňuje výpočet konečné (definitivní) ceny předem, budou informace o způsobu výpočtu ceny, jakož i o dopravě, dodání, poštovném a dalších poplatcích uvedeny v Obchodě v popisu Produktu.

§ 6

Vytvoření účtu v obchodě

 1. Chcete-li si v obchodě založit účet, musíte vyplnit registrační formulář. Je nutné uvést následující osobní, kontaktní a dodací adresu, pokud se liší od vašeho bydliště.

 2. Vytvoření účtu v obchodě je zdarma.

 3. Přihlášení k účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla, které byly stanoveny v registračním formuláři.

 4. Zákazník může účet kdykoli zrušit bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků, a to zasláním žádosti prodávajícímu, zejména e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v § 3.

§ 7

Pravidla pro zadání objednávky

Pro zadání objednávky je nutné:

 1. přihlásit se do obchodu (nepovinné);

 2. vyberte výrobek, který je předmětem objednávky, a klikněte na tlačítko “Přidat do košíku” (nebo na obdobné tlačítko);

 3. přihlaste se nebo použijte možnost zadat objednávku bez registrace;

 4. pokud byla zvolena možnost odeslání Objednávky bez registrace – vyplňte Objednávkový formulář zadáním údajů příjemce Objednávky a adresy, na kterou má být Produkt doručen, vyberte typ zásilky (způsob doručení Produktu), zadejte údaje pro fakturu, pokud se liší od údajů příjemce Objednávky,

 5. klikněte na tlačítko “Objednat a zaplatit” a potvrďte objednávku kliknutím na odkaz zaslaný v e-mailu,

 6. zvolit jeden z dostupných způsobů platby a v závislosti na způsobu platby zaplatit za objednávku ve stanovené lhůtě, s výhradou § 8 bodu 3.

§ 8

Nabízené způsoby doručení a platby

 1. Zákazník může využít následující způsoby doručení nebo vyzvednutí objednaného výrobku:

 1. Dodání kurýrem, dobírka,

 2. Osobní sbírka je k dispozici na adrese: ul. Średnia 63, 43-384 Jaworze (tel. (033) 333 91 16 ))

 1. Zákazník může použít následující platební metody:

 1. Platba při dodání

 2. Dobírka

 3. Platba bankovním převodem na účet prodávajícího

 4. Elektronické platby

 5. Platba kreditní kartou.

(3) Podrobné informace o způsobech doručení a přijatelných způsobech platby naleznete na stránkách obchodu.

§ 9

Plnění kupní smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník učiní objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s § 7 obchodních podmínek.

 2. Jakmile je objednávka podána, prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a současně ji přijme ke zpracování. Potvrzení přijetí Objednávky a jejího přijetí k plnění je provedeno tak, že Prodávající zašle Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadání Objednávky příslušnou e-mailovou zprávu, která obsahuje alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k plnění a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Jakmile zákazník obdrží výše uvedený e-mail, je mezi ním a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.

 3. Pokud si zákazník vybere:

 1. platba bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, je zákazník povinen provést platbu do 3 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy – jinak bude objednávka zrušena.

 2. platbu při dodání, je zákazník povinen provést platbu při dodání.

 3. platba v hotovosti při osobním odběru zásilky, je zákazník povinen provést platbu při převzetí zásilky do 5 dnů ode dne obdržení informace, že zásilka je připravena k vyzvednutí.

 1. Pokud si Zákazník zvolil jiný způsob dodání než osobní odběr, Prodávající odešle Produkt ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 tohoto článku), a to způsobem, který si Zákazník zvolil při podání Objednávky.

 2. A Pokud jsou objednány produkty s různými dodacími lhůtami, je datem dodání nejdelší uvedené datum.

Při objednání výrobků s různými dodacími lhůtami má zákazník možnost požádat o dodání výrobků po částech nebo o dodání všech výrobků po dokončení celé objednávky.

 1. Počátek lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá následovně:

 1. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou – ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

 2. Pokud si Zákazník zvolí jako způsob platby dobírku – ode dne uzavření Kupní smlouvy.

(6) Pokud se Zákazník rozhodne pro osobní odběr Produktu, bude Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem v den uvedený v popisu Produktu. O připravenosti Produktu k vyzvednutí bude Prodávající Zákazníka dodatečně informovat zasláním příslušné e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky.

7 V případě objednávky produktů s různými daty připravenosti k převzetí je datem připravenosti k převzetí nejdelší uvedené datum.

8 Počátek lhůty, po kterou má být Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem, se počítá následovně:

 1. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou – ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

 2. Pokud si Zákazník zvolí způsob platby na dobírku – ode dne uzavření Kupní smlouvy.

(9) Dodávka výrobku se uskutečňuje výhradně v Polsku.

10. Dodání Výrobku Zákazníkovi je zpoplatněno, nestanoví-li Kupní smlouva jinak. Náklady na dodání Výrobku (včetně dopravy, doručení a poštovného) jsou Zákazníkovi uvedeny na stránkách Internetového obchodu v části “Náklady na dodání” a při zadávání Objednávky, včetně okamžiku vyjádření vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.

Osobní odběr výrobku zákazníkem je bezplatný.

§ 10

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu.

 2. Lhůta uvedená v odstavci 1 začíná běžet dnem vstupu tohoto nařízení v platnost. 1 začíná okamžikem doručení Výrobku Spotřebiteli nebo jiné osobě než přepravci určenému Spotřebitelem.

 3. V případě smlouvy, která zahrnuje více výrobků, které jsou dodávány samostatně, po částech nebo po částech, se lhůta uvedená v odstavci 1 nepoužije. 1 se počítá od dodání poslední položky, šarže nebo části.

 4. V případě smlouvy, která spočívá v pravidelném dodávání výrobků na dobu určitou (předplatné), se lhůta uvedená v odst. 1 začíná běžet od převzetí první položky.

 5. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit zasláním prohlášení o odstoupení prodávajícímu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal své prohlášení před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 6. Vyjádření lze zaslat klasickou poštou nebo elektronicky zasláním vyjádření na e-mailovou adresu prodávajícího nebo odesláním vyjádření na internetových stránkách prodávajícího – kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Prohlášení může být učiněno také na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto nařízení a v příloze zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, není však povinné.

 7. Pokud spotřebitel zašle prohlášení elektronickými prostředky, zašle prodávající spotřebiteli neprodleně potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem.

 8. Účinky odstoupení od dohody:

 1. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

 2. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, všechny platby uhrazené Spotřebitelem, včetně nákladů na dodání věci, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného Spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím.

 3. Prodávající vrátí platbu stejnými platebními metodami, které spotřebitel použil při původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které spotřebiteli nepřinese žádné náklady.

 4. Prodávající může zadržet náhradu, dokud neobdrží výrobek zpět nebo dokud mu nebude předložen doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

 5. Spotřebitel by měl zaslat výrobek zpět na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel informoval prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud spotřebitel odešle výrobek zpět před uplynutím 14denní lhůty.

 6. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Výrobku, včetně nákladů na vrácení Výrobku, pokud Výrobek vzhledem k jeho povaze nemohl být vrácen poštou obvyklým způsobem.

 7. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty výrobku v důsledku použití výrobku jiným způsobem, než který byl nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

(9) Pokud vzhledem k povaze Produktu nelze zaslat zpět obvyklým způsobem poštou, budou informace o této skutečnosti, jakož i o nákladech na vrácení Produktu, uvedeny v popisu Produktu v Obchodě.

(10) Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se na spotřebitele ve vztahu ke smlouvě nevztahuje:

 1. pokud je předmětem plnění nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo podle jeho individuálních potřeb,

 2. pokud je předmětem služby věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen,

 3. kdy je předmětem plnění předmět podléhající rychlé zkáze nebo předmět s krátkou dobou trvanlivosti,

 4. za poskytnutí služby, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před provedením služby prodávajícím informován, že po provedení služby prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

 5. u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 6. kdy předmět plnění tvoří věci, které jsou svou povahou po dodání neoddělitelné od jiných věcí,

 7. v níž jsou předmětem plnění alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy, k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

 8. pokud jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud je obal po dodání otevřen,

 9. na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném,

 10. v případě dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co prodávající informoval spotřebitele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy,

§ 11

Reklamace a záruka

 1. Kupní smlouva se vztahuje na nové produkty.

 2. Prodávající je povinen dodat zákazníkovi věc bez vad.

 3. V případě vady zboží zakoupeného u prodávajícího má zákazník právo uplatnit reklamaci na základě ustanovení občanského zákoníku o záruce.

 4. Reklamace musí být podána písemně nebo e-mailem na adresy prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.

 5. Doporučuje se, aby stížnost obsahovala mimo jiné tyto údaje. stručný popis vady, okolnosti (včetně data), za kterých se vada vyskytla, údaje o zákazníkovi, který reklamaci uplatňuje, a požadavek zákazníka v souvislosti s vadou zboží.

 6. Prodávající je povinen na žádost o reklamaci odpovědět neprodleně, nejpozději do 14 dnů, a pokud tak v této lhůtě neučiní, má se za to, že žádost zákazníka uznal.

 7. Zboží zaslané zpět v rámci reklamačního řízení je třeba zaslat na adresu uvedenou v § 3 těchto obchodních podmínek.

 8. Pokud byla na výrobek poskytnuta záruka, informace o záruce a jejím obsahu budou uvedeny v popisu výrobku v obchodě.

§ 12

Mimosoudní řízení o stížnostech a opravných prostředcích

 1. Podrobné informace o možnostech spotřebitele využít mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy a o pravidlech přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, vojvodských inspektorátů obchodní inspekce a na těchto internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Spotřebitel má k dispozici následující příklady mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy:

 1. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000. o obchodní inspekci (Sbírka zákonů 2014, částka 148, v platném znění), s návrhem na řešení sporu vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s prodávajícím.

 2. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na oblastního inspektora obchodní inspekce v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000. o obchodní inspekci (sbírka zákonů z roku 2014, částka 148, v platném znění), s návrhem na zahájení zprostředkovatelského řízení za účelem smírného řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.

 3. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, k jejímž zákonným úkolům patří ochrana spotřebitele (např. Svaz spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů).

§ 13

Osobní údaje v internetovém obchodě

 1. Správcem osobních údajů zákazníků shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je prodávající.

 2. Osobní údaje zákazníků, které správce shromažďuje prostřednictvím internetového obchodu, jsou shromažďovány za účelem plnění kupní smlouvy, a pokud s tím zákazník souhlasí, také pro marketingové účely.

 3. Příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu mohou být:

 1. V případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá doručení poštou nebo kurýrem, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který doručení jménem Správce provádí.

 2. V případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě používá elektronickou nebo kreditní platební metodu, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který v Internetovém obchodě provádí výše uvedené platby.

4 Zákazník má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu.

5. poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, má za následek nemožnost uzavření kupní smlouvy.

§ 14

Recenze online obchodu

 • 1.1.Zákazník internetového obchodu má možnost dobrovolně a bezplatně vyjádřit svůj názor na nákupy v internetovém obchodě. Předmětem posudku může být také hodnocení, fotografie nebo recenze výrobku zakoupeného v internetovém obchodě.
 • 1.2.Prodávající po uskutečnění nákupu v Internetovém obchodě zašle Zákazníkovi e-mail s žádostí o vydání stanoviska a odkazem na online formulář umožňující jeho vydání – online formulář umožňuje Zákazníkovi odpovědět na otázky Prodávajícího týkající se nákupu, ohodnotit jej, přidat k němu vlastní popis. názory a fotografie zakoupeného výrobku. Pokud po obdržení první výzvy k vyjádření zpětné vazby nebude poskytnuta žádná zpětná vazba, zašle prodávající výzvu znovu.
 • 1.3. Stanovisko může vydat pouze zákazník, který provedl nákup v internetovém obchodě prodávajícího.
 • 1.4. Názory poskytnuté Zákazníkem zveřejňuje Prodávající v Internetovém obchodě a na vizitce <0>TrustMate.io.</0>
 • 1.5. Podání stanoviska nesmí být Zákazníkem použito k protiprávním činnostem, zejména k činnostem, které představují jednání nekalé soutěže vůči Prodávajícímu, nebo k činnostem, které porušují osobnostní práva, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva Prodávajícího nebo třetích osob.
 • 1.6. Stanovisko lze vydat pouze k výrobkům skutečně zakoupeným v internetovém obchodě prodávajícího. Je zakázáno uzavírat fiktivní/zdánlivé kupní smlouvy za účelem vydání posudků. Autorem posudku nesmí být ani sám prodávající, ani jeho zaměstnanci, bez ohledu na jejich pracovní zařazení.
 • 1.7.Zaslanou recenzi může její autor kdykoli odstranit.

§ 15

Závěrečná ustanovení

(1) Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce.

Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto obchodních podmínek ze závažných důvodů, tj.: změna právních předpisů, změna platebních a dodacích metod – v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto obchodních podmínek. Prodávající bude zákazníka informovat o jakékoli změně alespoň 7 dní předem.

(3) Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecně platnými ustanoveními polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky; zákon o právech spotřebitelů, zákon o ochraně osobních údajů.

(4) Zákazník má právo využít mimosoudních postupů pro podávání stížností a zjednávání nápravy. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.